Szukaj

Zaloguj się

Regulamin sklepu

redwinoptics.pl
DLA KUPUJĄCYCH Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ ZAGRANICY

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Niniejszy Regulamin nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw osób będących klientem sklepu, którym jako Konsumentom przysługują określone przepisy ustaw na mocy prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z podanymi przepisami, pierwszeństwo mają bezwzględnie wiążące przepisy prawa.

Spis Treści:

 • 1. Postanowienia ogólne
  §2 
  Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
  §3. Składanie zamówienia – dane osobowe – RODO
  – Kontrola transakcji
  – Realizacja zam
  ówienia
  – Sklep może anulować zamówienie, jeśli:
  – Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zam
  ówienia
  §4. Płatności
  – Koszty wysyłki
  – Faktura VAT
  – Dostawa towarów
  §5.  Ceny produktów
  §6.  Zwrot towarów
  §7.  Reklamacja towaru/produktu
  §8.  Dane osobowe i ich ochrona

  §9.   Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści na sklepie redwinoptics.pl, bądź poza nim (opinie/komentarze/zdjęcia zakupionego produktu – rezultat zastosowania produktu).
  §10.   Klient nie jest uprawniony do:
  §11.  Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  §12. Prawa autorskie
  §13. Wykorzystanie wizerunku i zgoda na przetwarzanie materiałów dot. opinii
  §14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

  §15. Postanowienia końcowe

Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Administrator –HGN Invest Szymon Wiśniewski, 93-436 Łódź, ul. Scaleniowa 7, NIP 7262423691
 2. Sklep– sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.redwinoptics.pl
 3. Klient/Zamawiający/Konsument– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie;
 4. Konsument– pełnoletnia osoba fizyczna/klient posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, dokonując u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 6. Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 7. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U. 2014 poz. 827.).
 8. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta do celów realizacji zamówień określonych produktów widniejących na sklepie.
 12. Formularz zamówień – Usługa Elektroniczna/Interaktywny formularz umożliwiający złożenie zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i dalszej płatności.
 13. Konto – usługa elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą jako „login” oraz „hasło”, która została stworzona przez Klienta w systemie teleinformatycznym sklepu internetowego redwinoptics.pl, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach.
 14. Koszyk – elektroniczna lista produktów występująca jak zbiór produktów na podstawie wyboru Kupującego
 15. Zamówienie – oświadczenie Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży, jako określenie rodzaju towaru, liczby produktów, formy płatności oraz wysyłki;
 16. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw
 17. Promocja – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach niniejszego Sklepu Internetowego, dotycząca specjalnej oferty produktowej obowiązującej w określonym czasie, z której Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, takie jak obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki bądź innych warunków określonych promocją.
 18. Czat – usługa elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca prowadzenie rozmów między aktualnie zalogowanymi Usługobiorcami, a przedstawicielami Usługodawcy.
 19. Usługa – usługa świadczona przez Firmę na rzecz Klienta na warunkach ustalonych wspólnie przez Klienta i firmę przed zawarciem umowy o jej świadczenie.
 20. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez stronę redwinoptics.pl na rzecz Usługobiorcy – klienta za pośrednictwem strony internetowej zgodnie z Regulaminem.
 21. Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiot umowy i dostawę wymieniona pod adresem
 22. Dowód zakupu – np. faktura, rachunek, paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa, potwierdzenie płatności kartą, wyciąg z konta.
 23. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;
 24. Towar/Produkt – prezentowana rzecz w sklepie internetowym, która może być przedmiotem zamówienia przez Konsumenta;
 25. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy sklepem redwinoptics.pl, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego
 26. Newsletter– to usługa elektroniczna, świadczona przez Sklep Internetowy za pośrednictwem poczty e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom, automatyczne otrzymywać od Sklepu redwinoptics.pl, cykliczne treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym. Proces ten odbywa się wyłącznie dla tych osób, które wyraziły wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogąc stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).
 • 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem redwinoptics.pl
 2. Sklep redwinoptics.pl prowadzony jest przez firmę HGN Invest Szymon Wiśniewski, 93-436 Łódź, ul. Scaleniowa 7, NIP 7262423691
 3. Ceny produktów oferowane w Sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich, czy też innej walucie obcej zgodnej z ustawieniem preferencji przez klienta na sklepie, bądź ich przynależność do określonego widoku języka strony/waluty cen z uwagi na lokalizację Klienta w danym kraju – ceny nie obejmują kosztów przesyłki
 4. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Ceny produktów oferowanych w hurtowni są cenami netto i podane są w złotych polskich – Cena nie posiadają wliczonej ceny kosztu przesyłki.
 6. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla klientów detalicznych oraz firmy współpracujących z serwisem dalej zwanym sklepem redwinoptics.pl. Administrator sklepu HGN Invest Szymon Wiśniewski zastrzega sobie prawo do ograniczonej współpracy z podmiotami zewnętrznymi.
 7. Współpracę mogą podjąć jedynie podmioty gospodarcze będące zarejestrowane w głównej bazie CEIDG oraz podmioty z bazy KRS – spółki.
 8. Współpracę z hurtownią mogą rozpocząć: Sklepy zielarskie, sklepy internetowe, gabinety masażu, zakłady kosmetyczne, punkty rehabilitacyjne, punkty konsultacji zdrowotnej, apteki, zielarze, specjaliści medyczni, lekarze oraz wszystkie inne osoby/firmy pochodzące z podobnych branż. Firma zastrzega sobie dalszą decyzyjność o przyznaniu prawa i dostępu dla dalszej współpracy
 9. W sklepie redwinoptics.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych sklepu z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.
 • Usługi elektroniczne w Sklepie Internetowym
 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 2. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres w dziale „kontakt”
 3. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta kilku czynności w której wypełnia on Formularza Zamówienia produktami, a także danymi dla usługi wysyłkowej, po czym na stronie Sklepu Internetowego zatwierdza na wskazanym polu potwierdzenie zakupu. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 4. Usługa Elektroniczna Formularza Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 5. Newsletter – korzystanie z Newsletter’a następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newsletter’a i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 6. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w dziale „kontakt”.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  – komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  – dostęp do poczty elektronicznej;
  – przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0
  wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej;
  – zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768. Sklep dostosowany do urządzeń mobilnych.
  – włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 8. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 • 3. Składanie zamówienia – dane osobowe (RODO)

Przetwarzanie Państwa danych w związku z RODO:
Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do realizacji zamówień zleconych przez klientów sklepu oraz pod warunkiem wyrażonej zgody Klienta – w celu informowania o nowych ofertach, promocjach, usługach czy też akcjach promocyjnych/marketingowych oferowanych przez Sklep Internetowy redwinoptics.pl
Dane będą przetwarzane przez okres świadczenia usług(i) przez redwinoptics.pl. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy następuje wyłącznie w celu realizacji przez redwinoptics.pl obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usług przez redwinoptics.pl. Niepodanie danych osobowych skutkować może brakiem możliwości świadczenia usług czy też realizacji usługi w sklepie internetowym.

Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do realizacji złożonych zamówień. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. Powierzone dane osobowe zawsze są przechowywane przy zachowaniu pełnej kontroli w ich zarządzaniu stosując określone zasady oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami, które określone są w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

 1. Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
 2. Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
 3. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 4. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony redwinoptics.pl
 5. Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony redwinoptics.pl, wypełniając formularz zamówień, uprzednio się rejestrując lub bez rejestracji przez 24h – 7 dni w tygodniu.
 6. Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dana dla realizacji zamówienia:
  imię i nazwisko lub nazwę firmy
  adres wysyłkowy,
  numer telefonu
  adres e-mail
  Podając dane osobowe, zamawiający potwierdza ich prawdziwość z jego danymi osobowymi.
 7. Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma potwierdzenie na wskazany wcześniej przez siebie adres e-mail.
 8. W sytuacji braku otrzymania automatycznego maila o przyjęciu zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt na adres biuro@redwinoptics.pl
 9. Złożenie zamówienia przez zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz i klikając na przycisk „Złóż zamówienie/zamów/Kupuję i płacę/Zamawiam” składa ofertę do zawarcia umowy sprzedaży, dochodzi po wysłaniu do zamawiającego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 10. Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysyłki. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego – mailem pod adresem biuro@redwinoptics.pl
 11. Termin za złożone zamówienie wynosi 4 dni robocze.
 12. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
 13. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.
 14. Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności.

Kontrola transakcji

 1. Ze względu na fakt, iż Produkty widoczne na sklepie redwinoptics.pl to pojedyncze egzemplarze/projekty, to Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

Realizacja zamówienia

 1. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone jest przedpłata
 2. Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe:
  Dane:  Szymon Wiśniewski
  nr konta bankowego: 61 1870 1045 2078 1030 2963 0001
 3. w tytule: numer zamówienia 
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie w przypadku płatności lub płatności za pobraniem.
 5. w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu w przypadku zamówień płatnych przelewem.

Sklep może anulować zamówienie, jeśli:

 1. dane Zamawiającego są niepełne lub nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę zamówienia
 2. nie można nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
 3. w przypadku braku wpływu należności na konto sklepu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień płatnych przelewem.
 4. na życzenie Zamawiającego, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane i wysłane

Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji:

 1. potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji
 2. potwierdzającą wykonanie wysyłki
 • 4. PŁATNOŚCI

W sklepie redwinoptics.pl udostępniamy kilka możliwości płatności za zamówiony towar wraz z należnymi kosztami dostawy :

 1. Płatność szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem Autopay S.A.
 2. Płatność przelewem z góry na nasze konto
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, bądź przesyłki u kuriera/listonosza.
 4. Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. Dotyczy to również zamówień specjalnych -Stwórz swój projekt- .Termin ustala się indywidualnie z Kupującym. Nie wlicza się dni ustawowo wolnych, świąt itp.
 5. Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki
 6. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego
 7. Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:
  *Visa
  *Visa Electron
  *Mastercard
  *Mastercard Electronic
  *Maestro

Koszty wysyłki

 1. Koszty wysyłki mogą być ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu z uwagi na jego wagę bądź gabaryt.
 2. Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia
 3. Koszty wysyłki pokrywa Kupujący
 4. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do Koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego
 5. Zamawiając więcej niż jeden Produkt, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za łączną wagę wszystkich produktów co ustala wewnętrzny system sklepu połączony z ustalonym cennikiem operatora Poczty Polskiej czy też Kuriera bądź Brokera. Na końcową cenę wysyłki może wpłynąć liczebność dostępnych produktów w paczce oraz ich waga co będzie wykazane na końcowym podsumowaniu zamówienia
 6. Sprzedawca może sugerować poprzez zautomatyzowany system zakupowy w końcowym procesie adresowania zamówienia do skorzystania z oferty przewoźników takich jak: Poczta Polska, Kurier48, Paczkomaty InPost, KioskRUCH, Kurier DPD, Kurier DHL czy też inne dodatkowe punkty nadawczo-odbiorcze oraz firmy przewoźnicze z możliwością odbioru osobistego zamówionej paczki.
 7. Dokładny cennik-taryfikator kosztów wysyłki znajduje się TUTAJ

Faktura VAT

 1. Na życzenie Sprzedającego, sklep wystawia faktury VAT na łączną prowizję pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów
 2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie

Dostawa towarów

 1. Nasz sklep realizuje dostawę towaru w taki sposób jaki wybierze zamawiający podczas procesu składania zamówienia w sklepie.
 2. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu, istnieje możliwość zmiany odbiorcy nadanej już przesyłki przed jej doręczeniem za dodatkową opłatą.
 3. Czas realizacji dostawy trwa od 1 do 3 dni roboczych i zależy on od czasu potrzebnego na wykonanie, skompletowanie i spakowanie zamówionego towaru. W przypadku gdyby ten czas z różnych względów miał być dłuższy, zawsze informujemy o tym w opisie danego produktu.
 4. Określone produkty mogą nie być obecne na stanie magazynowym bądź w chwili dużego ruchu na sklepie zostać wyprzedane, dlatego czas realizacji zamówienia dla wybranych partii produktów może przeciągnąć się do 5-7dni roboczych.
 5. Do wyżej opisanego czasu potrzebnego na skompletowanie i spakowanie towaru, należy doliczyć czas transportu, który zależy od wybranego przez zamawiającego sposobu dostawy.
 6. Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wagi przesyłki Wyświetlane są w momencie składania zamówienia a także dostępne w zakładce koszt wysyłki Koszt przesyłki ponosi kupujący.
 • 5.  Ceny produktów
 1. Ceny widniejące przy Produktach na stronie redwinoptics.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości oraz informacji jako oferta handlowa.
 2. Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierające podatek VAT
 3. Ceny są stałe i obowiązują do momentu ostatecznej sprzedaży Produktu
 4. Produkty mogą ulec zmianie końcowej ceny w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny/promocji danego asortymentu handlowego.
 • 6.  Zwrot towarów
 • Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku “O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (Dz. U. 2000, Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) ma prawo w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, zrezygnować z towaru bez podania przyczyny składając sprzedawcy pisemne oświadczenie, czy też kontaktując się bezpośrednio ze sprzedawcą wyjaśniając zaistniałą potrzebę.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:

 1. odsyłany towar będzie w oryginalnym i nieuszkodzonym opakowaniu
 2. jego zawartość będzie kompletna
 3. paczka zwrotna będzie zawierała potwierdzenie zamówienia (paragon/faktura/inny dokument zakupu/dowód przelewu zgodny z numerem zamówienia wskazującego na dane osobowe/wysyłkowe)
 4. towar/produkt będzie nieuszkodzony
 5. towar/produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania
 6. Zwracany towar należy odesłać na adres: HGN Invest Szymon Wiśniewski
  Scaleniowa 7
  93-436 Łódź

Zamawiający otrzyma zwrot wartości towarów na wskazany rachunek bankowy zawarty jako treść na kartce umieszczonej w opakowaniu czy też na podanym w innej formie kontaktu ze sprzedającym. Zwrotnym bądź  na konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

 1. Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 2. Przesyłek zwrotnych za pobraniem nie przyjmujemy
 3. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru zamówionego z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru, ani nie są uważane też za wadę.
 4. Sprzedawca jako redwinoptics.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego odesłania.
 5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru, bez pokrywania kosztów dostawy od strony zakupowej bądź zwrotnej/reklamacyjnej lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 6. Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny jeśli wada powstała z winy Sprzedającego oraz o ile dany przedmiot z uwagi na swą oryginalność będzie możliwy do odwzorowania czy też naprawienia. Biorąc pod uwagę indywidualny proces tworzenia produktowego, twórca czyli sprzedawca, nie bierze odpowiedzialności za stuprocentowe odwzorowanie/naprawę zamówionego produktu na drodze dalszej drogi zwrotnej czy też reklamacyjnej.  W innym przypadku za sprawą konsultacji naprawa produktu jest możliwa za określoną i ustaloną opłatą wraz z  pokryciem kosztu przesyłki przez Kupującego.
 • 7.  Reklamacja towaru/produktu
  1. redwinoptics.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta, który jest konsumentem sklepu w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. W każdym przypadku reklamacji prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu.
  3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy spisać protokół reklamacyjny od razu podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
  4. Po uzgodnieniu reklamacji klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres: HGN Invest Szymon Wiśniewski
   Scaleniowa 7
   93-436 Łódź
   – to zapewni najszybszą reakcję zwrotno-reklamacyjną
  5. Do odsyłanego towaru należy dołączyć kartkę z informacjami o przyczynie reklamacji
  6. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
  7. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, sklep zwróci zapłaconą kwotę lub wymieni towar na nowy o ile jego unikalność i powtarzalność na to pozwala zgodnie z oczekiwaniami klienta.
  8. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany tylko wtedy, gdy towar jest wadliwy z winy Sprzedającego.
  9. Kupujący ma szansę skorzystania z gotowego formularza reklamacyjnego zawartego w stopce strony w dziale „Reklamacje i zwroty” Wzór treści dla druku o odstąpienie od umowy 

Adresat:
……………………………..

Treść reklamacji/odstąpienia od umowy:

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy
sprzedaży następujących rzeczy (*),umowy dostawy następujących rzeczy (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

 • 8.  Dane osobowe i ich ochrona
 • Wszystkie dane osobowe które klient składa w czasie procesu rejestracji i składania zamówienia w naszym sklepie są gromadzone wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego redwinoptics.pl podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883).

Jednocześnie każdy korzystający z usług sklepu internetowego www.redwinoptics.pl klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę swoich danych osobowych, przy czym ma prawo wglądu do nich, dokonywania w nich korekt oraz żądania usunięcia ich z bazy.

 • redwinoptics.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez redwinoptics.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
 • W celu realizacji złożonych zamówień, redwinoptics.pl udostępnia Sprzedającemu dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, redwinoptics.pl udostępnia Kupującemu dane osobowe Sprzedającego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec redwinoptics.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 • redwinoptics.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do redwinoptics.pl stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie. redwinoptics.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec redwinoptics.pl lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika
 • 9.   Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści na sklepie redwinoptics.pl, bądź poza nim (opinie/komentarze/zdjęcia zakupionego produktu – rezultat zastosowania produktu).
 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, treści, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • 10.   Klient nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z 10 Regulaminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu/Hurtowni.
 • 11.  Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.
 • 12. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur
  1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i służy tylko w celu informacyjnym nie stanowiąc żadnego zobowiązania dla klienta.
  2. Zasady prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz obowiązki przedsiębiorców w tym zakresie określone są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, Dz.U.2016 poz. 1823) lub w regulacjach stosowanych przez odpowiednie podmioty właściwe w zakresie rozwiązywania sporów konsumenckich. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur mogą być dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, w szczególności również pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

   http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
   http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
   http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
   3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Właścicielem sklepu redwinoptics.pl, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
  4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 13. Postanowienia końcowe
 • Właściciel sklepu internetowego redwinoptics.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów, zmian w ich cenach, wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian, wprowadzania do oferty nowych produktów oraz dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników. Wszystkie opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć użytkowników którzy już złożyli zamówienia, a ich realizacja jest w trakcie trwania. Tych wszystkich użytkowników, jak również użytkowników którzy zawarli umowy przed wejściem zmian, zmiany te nie dotyczą.
 • Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem
 • Korzystanie z sklepu internetowego redwinoptics.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 • Zdjęcia publikowane na stronach sklepu są własnością właściciela sklepu lub innych stron i zostały użyte za ich przyzwoleniem. Zabronione jest kopiowanie i bezprawne powielanie grafik/zdjęć produktów bez zgody właściciela sklepu narażając się na zagrożenia prawne oraz finansowe.
 • Nazwy firm, producentów i znaki towarowe, zostały wykorzystane na stronach Sklepu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.

Zmiana regulaminu:

 • Właścicielowi sklepu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu z powstałych przyczyn takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Sprzedawcy bądź innych danych mających wpływ na realizację postanowień niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 • Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.
 • Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez klientów będących jednocześnie konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności wszystkie zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia, a także zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży, które powstały w wyniku działań konsumentów na sklepie internetowym.
 • W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat czy też podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy wedle własnego uznania i potrzeby.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego. Regulamin sklepu internetowego widniejącej pod adresem www.redwinoptics.pl wchodzi w życie dn. 12.15.2017 r.Spis ustaw:
  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego,

  – Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

  – Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.);

  – Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  – Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),

  – Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  Prosimy nie kopiować treści regulaminu – opracowanie i wdrożenie – redwinoptics.pl
  Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.09.2023r.

Dołącz do listy oczekujących Poinformujemy Cię, gdy produkt pojawi się w magazynie. Prosimy o pozostawienie prawidłowego adresu e-mail poniżej.